Nationaal Groeifonds investeert in open leermateriaal

Het Nationaal Groeifonds heeft positief geadviseerd over het voorstel om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal. In dit voorstel worden de krachten van scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gebundeld. Samen gaan deze partijen ervoor zorgen dat open leermateriaal bijdraagt aan nog beter onderwijs voor álle leerlingen. VO-content directeur-bestuurder Ron Zuijlen: ‘VO-content voelt zich gesteund door deze landelijke erkenning en in het realiseren van haar missie.’

Onderwijs op maat

Leraren zoeken naar manieren om het onderwijs beter te laten aansluiten bij hun leerlingen. De traditionele lesmethode kan hiervoor een goede basis bieden, maar leraren hebben behoefte aan grotere keuzevrijheid en meer regie. Met open leermateriaal ontstaat een grotere verscheidenheid aan goed en flexibel inzetbaar leermateriaal. Open leermateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar, bewerkbaar en deelbaar. Het is een belangrijke aanvulling op het materiaal van uitgevers.

‘Onderwijsprofessionals ontwikkelen sinds jaar en dag leermateriaal. Sinds 2011 ontwikkelen en delen scholen open en vrij toegankelijk leermateriaal via VO-content. Dit heeft geresulteerd in veel kwalitatief hoogwaardig leermateriaal waar alle leerlingen en docenten in Nederland hun voordeel mee kunnen doen. Het groeifonds maakt het de komende jaren mogelijk om werk te maken van maatwerk, flexibilisering én digitalisering in het onderwijs. VO-content voelt zich gesteund door deze landelijke erkenning en het realiseren van haar missie,’ aldus Ron Zuijlen. 

Meerwaarde van open leermateriaal 

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten leermateriaal nodig. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen en op de actualiteit. Dit heeft de volgende effecten: 

  • vergroot motivatie
  • vermindert schooluitval
  • verhoogt leeropbrengsten
  • verbetert de aansluiting op samenleving en beroepspraktijk
  • verbetert de kwaliteit van het onderwijs

Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Open leermateriaal draagt zo bij aan onderwijsverbetering. Daarom is het belangrijk om hierin te investeren. 

Open leermiddelen verbeteren en toegankelijker maken 

Er zijn mooie collecties met open leermateriaal beschikbaar. Een deel daarvan wordt goed onderhouden, de kwaliteit wordt geborgd en de leermaterialen zijn goed ontsloten. Voor veel ander open leermateriaal geldt dit niet. Dit materiaal is voor leraren lastig vindbaar en het is onduidelijk wat de kwaliteit is.

Dit maakt het voor leraren ingewikkeld om een goede mix van open en gesloten leermateriaal te maken voor hun leerlingen. De (publieke) technische infrastructuur waar leraren de open leermiddelen vinden, maken en delen is degelijk, maar niet zo aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk als commerciële platforms.

Voor leraren is het daardoor lastig om goed gebruik te maken van open leermaterialen. Bovendien is er in lerarenopleidingen en nascholing maar beperkt aandacht voor het zelf maken van een leermiddelenmix die aansluit op de behoeften van leerlingen. Binnen scholen is de tijd en ruimte om te leren werken met open leermaterialen beperkt.

Groeifonds maakt noodzakelijke investeringen mogelijk 

In de tweede ronde van het groeifonds heeft de adviescommissie positief geadviseerd over een aantal onderwijsvoorstellen, waaronder Impuls Open Leermateriaal. Het groeifonds maakt het mogelijk dat de samenwerkende scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties gezamenlijk een impuls geven aan het ontwikkelen en gebruiken van open leermateriaal. Er zijn immers al veel samenwerkingen van scholen die open leermateriaal gebruiken om de kwaliteit van hun onderwijs te vergroten en die verder willen inspelen op de talenten en behoeften van leerlingen. In het programma bundelen de scholen hun krachten met onderwijs- en expertiseorganisaties.

Samen gaan zij zorgen voor nog beter onderwijs voor álle leerlingen door nog meer open leermateriaal te maken, bestaand materiaal te verrijken of aan te passen, en alle materialen beter vindbaar te maken, zodat nog meer scholen er gebruik van kunnen maken.

Samenwerkingspartners open leermateriaal 

De volgende organisaties zijn nu betrokken bij het programma: Beeld & Geluid, Cito, Consortium Beroepsonderwijs, EducationWarehouse, Go-Lab/Universiteit Twente, Kennisnet, Lerarencollectief, Ministerie van OCW, Onderwijsspecialisten, Open Leermiddelen Alliantie Nederland, Platform Talent voor Technologie, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen vo (VVVO), PO-Raad, Profielenberaad, Sectorraad GO voor gespecialiseerd onderwijs, SLO, SIVON, Stichting Platforms vmbo, VO-content, VO-raad.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp